Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Voor dBos-scholen gratis.
Contactinformatie
Leni Beijer
T 0118 422152
E lbr@spui.nl

Cursus Open Boek voor leerkrachten in het basisonderwijs

Aanbieder: ZB Vlissingen

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. Met twee leescoördinatoren op een basisschool is het leesbeleid goed geborgd.
De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek is de leesbevordering: leesbeleving en -interesse, leesmotivatie en literaire competenties. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden:
een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een (school)leesplan.

Een uitgebreide cursusmap maakt deel uit van de cursus. In deze map staan de vier bijeenkomsten en de bijbehorende opdrachten beschreven. Het boek ‘Open Boek, handboek leesbevordering’ met achtergrondinformatie over leesbevordering is verplichte literatuur.

De cursus Open Boek bestaat uit vier dagdelen, met 10 uur huiswerk. Het aantal contacturen is 12, de studiebelasting 22 uur.
Daarnaast is er een jaarlijkse terugkombijeenkomst van 3 uur.
De groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers.

De cursus wordt verzorgd door educatief medewerkers van Bibliotheek Vlissingen (HBO niveau). De locatie waar de cursus wordt uitgevoerd is Bibliotheek Vlissingen.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs